ENJL Põhikiri

Eesti Naisjuristide Liidu
PÕHIKIRI
Mittetulundusühing Eesti Naisjuristide Liit (edaspidi lühendatult ENJL, inglise keeles Estonian Women Lawyers Association, lühendatult Estonian WLA) on vabatahtlik, sõltumatu, demokraatlikel põhimõtetel ja avalikes huvides ning heategevuslikult tegutsev ühendus, mis on asutatud naisjuristide poolt ja mille põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
I Üldsätted
1.1. ENJL koondab endas vabatahtlikke naisjuriste, kellel on akrediteeritud juriidiline kõrgharidus ning kes soovivad tegeleda põhikirja eesmärkide elluviimisega. ENJLga võivad ühineda ka naistudengid, kes omandavad juriidilist kõrgharidust.
1.2. ENJLi võivad astuda toetajaliikmeteks juriidilised isikud ja füüsilised isikud, kes tunnustavad ENJL põhikirja ja toetavad ENJL eesmärke.
1.3. ENJL asutatakse asutajate poolt määramata ajaks.
1.4. ENJL asukohaks on Tallinn.
1.5. ENJL on eraõiguslik juriidiline isik, kellel on iseseisev pangakonto ja oma sümboolika. ENJL ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.
1.6. ENJL majandusaasta on 01. jaanuar kuni 31. detsember.
1.7. ENJL võib teha kõiki õigustoiminguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.
1.8. ENJL juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Euroopa Liidu konventsioonidest ja valdkonna rahvusvaheliste organisatsioonide suunistest ja käesolevast põhikirjast.
2. ENJL TEGEVUSE EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE TEED
ENJL tegutseb avalikes huvides vastavalt tegevuse eesmärkidele. ENJL järgib oma tegevuses kõrgeid standardeid eetikas, koolituses ja hariduses.
2.1. ENJL tegevuse eesmärgiks on inimeste heaolu ja sotsiaalturvalisuse paranemisele kaasaaitamine, sh:
2.1.1. naisjuristide ja naisjuristide organisatsioonide koostöö; 2.1.2. naisjuristide organisatsioonide vahel Eestis koostöö arendamine;
2.1.3. Euroopa Liidu naisjuristide katusorganisatsioonidega koostöö arendamine;
2.1.4. inimõiguste väärtuste kaitsmine ja propageerimine;
2.1.5. perevägivalla vastu võitlemise edendamine ja propageerimine;
2.1.6. pereväärtuste edendamine ja propageerimine;
2.1.7. fiktiivabielude ja peale sunnitud abielude ärahoidmiseks teavitustööd;
2.1.8. lastekaitse edendamine ja propageerimine;
2.1.9. võrdse kohtlemise edendamine ja propageerimine;
2.1.10. palgalõhe vähendamise toetamine ja propageerimine; 2.1.11. inimkaubanduse vastu võitlemise ümarlaual osalemine; 2.1.12. inimkaubandusohvrite, perevägivallaohvrite, laste ja naiste nõustamine ja esindamine;
2.1.13. pagulaste ja saatjate laste huvide kaitse;
2.1.14. õigusabi eetika ja kutsestandardite väärtuste edendamine ja propageerimine;
2.1.15. p. 2.1.1- 2.1.14 eesmärkide elluviimiseks on ühendusel õigus koostada ekspertide töögruppe analüüside, soovituste, arvamuste ja ettepanekute koostamiseks, seaduseelnõude väljatöötamiseks ning seadusmuudatuste tegemiseks;
2.1.16. ENJL on õigus osaleda eesmärkidest lähtuvalt erinevates projektides ning koostada koostöö kokkuleppeid;
2.1.17. ENJL on õigus luua eesmärkidest lähtuvalt nii Eesti siseseid kui ka rahvusvahelisi võrgustikke, töörühmi, osakondi; 2.1.18. eesmärkide elluviimisega seotud nõustamisteenused, koolituste (tähtajaga kuni 6 kuud), seminaride ja konverentside korraldamine;
2.1.19. eesmärkide elluviimisega seotud eestkoste teenuste osutamine ja vahendamine;
2.1.20. kodaniku algatuse korras projektide edendamine ja kaasamisprotsessides osalemine;
2.1.21. ENJL toetajaliikmete ametialane toetamine ja arendamine;
2.1.22. ENJL praktikantide juhendamine.
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks ENJL:
2.2.1. esitab ettepanekuid seaduste ettevalmistamisel;
2.2.2. töötab välja juhendeid ja dokumentatsiooni;
2.2.3. aitab korraldada oma toetajaliikmete erialast väljaõpet, täiendusõpet ja kvalifikatsiooni tõstmist, välja töötada kutset puudutavat dokumentatsiooni ja kutsestandardeid;
2.2.4. esindab oma toetajaliikmete huve rahvusvahelistes ühendavates katusorganisatsioonides;
2.2.5. teeb koostööd erinevate organisatsioonide, ühenduste ja nõukogudega.
2.3. ENJL ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele tulumaksuseaduse mõistes.
3. TOETAJALIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
ENJL toetajaliikmeks saavad põhikirja p 1.1.-1.2 loetelus kirjeldatud isikud kirjaliku sooviavalduse ja haridust tõendava dokumendi esitamise alusel. Toetajaliikmete vastuvõtu otsustab juhatus otsustega.
3.1. ENJL toetajaliikmel ja liikmetel on õigus:
3.1.1. osa võtta ENJL üritustest, kuuluda töörühmadesse ja komisjonidesse;
3.1.2. õigus saada teavet ENJLi tegevusest;
3.1.3. Toetajaliikmel on õigus ENJList välja astuda.
3.2. ENJL toetajaliige ja liige on kohustatud:
3.2.1. täitma käesoleva põhikirja nõudeid ja kollegiaalseid otsuseid;
3.2.2. tasuma kindlaks määratud ajal ja suuruses toetajaliikmemaksu;
3.2.3. täitma temale pandud ülesandeid;
3.2.4. hoidma ENJLi vara;
3.2.5. järgima eetika reegleid.
3.3. Toetajaliikmeks ja liikmeks olek lõpeb väljaastumise või väljaarvamisega ENJLst. Väljaastumisel esitatakse toetajaliikme poolt avaldus ENJL juhatusele. Väljaarvamise otsustab ja kinnitab ENJL juhatuse otsusega. Kui toetajaliige ei ole tasunud toetajaliikmemaksu 1 aasta jooksul, siis arvatakse ta automaatselt välja liikmeskonnast ja talle ei laiene enam ENJL põhikirjast tulenevad õigused.
3.4. Väljaastumisel ja väljaarvamisel liikmemaksu ei tagastata.
4. ENJL STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS
4.1. ENJL kõrgeim organ on ühingu üldkoosolek. ENJL üldkoosoleku moodustavad ENJL liikmed. Toetajaliikmetel ei ole üldkoosolekul hääletamisõigust.
4.1.2. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt 1 asutaja liige ja 10 % ühenduse liikmetest. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
4.1.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku kord aastas. Üldkoosoleku otsuseid võib panna hääletusele elektrooniliselt, sellisel juhul peab hääle andnud liige kinnitama hääletamise tulemust digiallkirjaga. 4.1.4. Üldkoosoleku pädevuses on:
ühingu eesmärgi muutmine;
ühingu tegevuse lõpetamise otsustamine ühingu põhikirja muutmine;
ühingu aastaaruande kinnitamine;
ühingu tööplaani kinnitamine;
juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses ENJLi esindaja määramine;
juhatuse valimine;
Juhatuse kandidaatide nimetamise õigus on asutajaliikmetel; eetikakomitee liikmete valimine ja tagasikutsumine;
revidendi valimine; sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine;
hääletamise viisi (avalik, salajane) määramine;
ENJL lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine; muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
4.2. Juhatus. Juhatusse kuuluvad 2 kuni 4 liiget. Juhatuse liikmed valivad enda hulgast või toetajaliikmete hulgast presidendi(d) ja asepresidendi(d). Juhatuses on vähemalt üks asutajaliikmete esindajat. Üldkoosolek võib juhatuse liikme varem tagasi kutsuda.
Juhatuse ülesanded:
Korraldab ENJLi igapäevase tegevust; korraldab ENJL raamatupidamist;
esitab üldkoosolekule aruande ENJL tegevuse kohta;
esindab ENJLi tehingute tegemisel vastavalt seaduses ja põhikirjas sätestatule;
valmistab ette ja viib läbi üldkoosoleku;
võtab vastu ja arvab välja ühingu liikmeid;
võtab tööle palgalisi töötajaid;
kehtestab ENJL sümboolika kasutamise korra;
käsutab ja kasutab ENJL vara ja rahalisi vahendeid;
täidab muid seaduse ja põhikirjaga juhatuse pädevusse antud ülesandeid.
4.3. President(id) ja juhatus. President esindab organisatsiooni avalikkusega suhtlemisel ja mujal. Juhatuse liikmed võivad esindada ENJLi kõikide tehingute tegemisel üksinda, sh projektidega ja üritustega seotud tehingud. Juhatus võib kokku kutsuda erakorralise üldkoosoleku ära märkides vajaduse ja kahenädalase etteteatamisega, sh elektroonilisel teel. Juhatus on kohustatud kokku kutsuma erakorralise üldkoosoleku, kui seda soovivad vähemalt kolm ühingu liiget.
5. ENJL eesmärkide saavutamiseks vahendite moodustamine
5.1. ENJL vara moodustub:
5.1.1. toetajaliikmemaksudest;
5.1.2. varalistest annetustest, eraldistest ja toetustest;
5.1.3. tuludest, mida võidakse saada väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või muudest ENJL põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest.
5.2. ENJL kasutab oma tulusid üksnes ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
5.3. ENJL vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
6. ENJL reorganiseerimise ja tegevuse lõpetamise alused ning kord: 6.1. ENJL reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine toimub ENJL üldkoosoleku otsuse alusel.
6.2. ENJL tegevuse lõpetamiseks on vajalik vähemalt üldkoosoleku 2/3 häälteenamust.
6.3. ENJL tegevuse lõpetamise otsuses tuuakse ära ENJL vara ja rahaliste vahendite edasine saatus ja üleminek mittetulundusühingule. Pärast nõuete rahuldamist alles jäänud ENJL vara antakse üle teisele ENJLiga sarnaste eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühingute nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
Põhikiri uus redaktsioon on vastu võetud üldkoosoleku otsusega 04.07.2017